Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji o celu ich wykorzystania i możliwości zmiany ustawień cookie znajdziesz w Polityce prywatności.

Dopłaty do spółki a PCC

2014-01-26 14:12:48

Spółka kapitałowa musi zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych po zobowiązaniu wspólników do dopłat, a nie dopiero po faktycznej wpłacie dopłat przez wspólników.

Do wniosku takiego - wbrew stanowisku podatnika - doszedł Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 3 stycznia 2014 r., IBPBII/1/436-276/13/MZ:

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649, z późn. zm.) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 ww. ustawy podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

W myśl art. 1 ust. 2 pkt 1 cyt. ustawy przepisy ustawy o umowie spółki i jej zmianie – stosuje się odpowiednio do aktów założycielskich spółek, statutów spółek i ich zmiany.

Natomiast stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy w przypadku umowy spółki za zmianę umowy przy spółce kapitałowej - uważa się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty.

Stosownie do art. 1a pkt 2 ww. ustawy określenie spółka kapitałowa oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną oraz spółkę europejską.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. Natomiast z treści art. 3 ust 1 pkt 2 tej ustawy wynika, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału spółki mającej osobowość prawną. Zgodnie z art. 4 pkt 9 ww. ustawy obowiązek podatkowy ciąży na spółce.

Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. c) ww. ustawy, podstawę opodatkowania przy dopłatach stanowi kwota dopłat. Stawka podatku od umowy spółki wynosi 0,5% (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). Taką samą stawkę stosuje się również przy zmianach umowy spółki.

Zgodnie z art. 177 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1030) umowa spółki może zobowiązywać wspólników do dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału. Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów.

W myśl art. 178 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wysokość i terminy dopłat oznaczane są w miarę potrzeby uchwałą wspólników. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, do dopłat tych stosuje się przepisy § 2 oraz art. 179.

Według art. 178 § 2 powyższego Kodeksu, jeżeli wspólnik nie uiścił dopłaty w określonym terminie, obowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych; spółka może również żądać naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. Z kolei – stosownie do art. 179 § 1 ww. Kodeksu – dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

Jak wynika z przywołanych przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, czynność wniesienia dopłat do spółki kapitałowej stanowi zmianę umowy spółki i podlega obowiązkowi zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że w podjęcie uchwały o wniesieniu dopłat do Spółki przez wspólników stanowiło zmianę umowy tej spółki i spowodowało po stronie Spółki obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek ten powstał istotnie w oparciu o przepis art. 3 ust. 1 pkt 1 (a nie pkt 2) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, tj. z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. Pod pojęciem dokonania czynności cywilnoprawnej należy rozumieć podjęcie uchwały o wniesieniu dopłat.

Nie można bowiem przyjąć, że momentem dokonania czynności cywilnoprawnej jest dopiero moment faktycznego dokonywania dopłat przez poszczególnych wspólników. Określony w przepisie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych moment powstania obowiązku podatkowego obejmuje również moment podjęcia uchwały o wniesieniu dopłat. Podjęcie uchwały jako czynność skutkująca zmianą umowy spółki i warunkująca moment powstania obowiązku podatkowego nie jest bowiem zastrzeżona jedynie do uchwały o podwyższeniu kapitału spółki mającej osobowość prawną (określonej w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). Zmianą umowy spółki w oparciu o przepis art. 1 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy są również dopłaty, do wniesienia których konieczne jest podjęcie stosownej uchwały a zatem dokonanie czynności cywilnoprawnej. Przy czym późniejsze wniesienie dopłat (jak również ewentualne niewykonanie przez wspólnika obowiązku ich wniesienia) nie wpływa na samo powstanie (i moment powstania) obowiązku podatkowego. Tym samym, moment faktycznego dokonywania dopłat przez poszczególnych wspólników nie ma znaczenia dla momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

« wróć do poprzedniej strony

Informujemy, iż zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w serwisie WsparciePodatkowe.pl jest zabronione. Niniejszy artykuł nie jest opinią podatkową.

Darmowe pytanie o wycenę


Czytaj także:

Wniesienie przedsiębiorstwa do spółki podlega PCC 2014-08-07 15:07:19


Jak wskazano w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 3 lipca 2014 r., ILPB2/436-158/14-4/WM:

Stosownie do przepisów art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. z dnia 17 maja 2010 r.;...

Wycena rzeczoznawcy nie wiąże organu podatkowego 2013-08-11 14:34:03

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 21 czerwca 2013 r., nr ITPB2/436-55/13/TJ nie podzielił opinii Wnioskodawcy, zgodnie z którą właściwy w sprawie organ podatkowy nie może podważać wyceny nieruchomości dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego,...

Wystawianie faktur przez matkę za małoletnie dziecko 2015-01-08 05:46:03


Jak wskazano w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 4 listopada 2014 r., IBPP3/443-864/14/AŚ:

W świetle art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą,...